รายนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

กงสุลใหญ่
รองกงสุลใหญ่
นายตรีเทพ นพคุณ
กงสุล

นายปรมะ จำรัสโรมรัน
กงสุล
นางสาวนวลแพร บุนนาค
กงสุล
นันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์
กงสุล

นางทิพย์พยงค์ ทักษิญ
ผู้ช่วยดำเนินการ
นางจินานันท์ ไรน์เดิล
ล่าม
นางวัลลญา เรกิ้น
เสมียน

นายศักดิ์ชาย มาแก่น
เสมียนและเทคนิค
นางนัทธยา ฮอสส์
เสมียน
นายเดชนิธิ เศรษฐ์ศักดา
เสมียน

นางพรนิภา แอร์ฮาร์ท
เสมียน
นางไจภัค บลาเช็ค
เสมียน
นายกฤษฎา จันทศิลา
เสมียนและเทคนิค

นางณิฐณา วิทยาสรณ์
เสมียน
นางสาวยุพิณ บุญโญปกรณ์
เสมียน
นางสาวสิริกาญจน์ จันทศร
เสมียน

นางกรรณิการ์ ชาร์มันน์
เสมียน
นางสาวประสานทิพย์ วีระสุนทร
เสมียน