รายนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์
กงสุลใหญ่
นายพงศธร จุฑาสมิต
รองกงสุลใหญ่
นายตรีเทพ นพคุณ
กงสุล - การเมืองและเศษรฐกิจ

นายมณฑล จันทร์ศิริ
กงสุล
นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์
กงสุล - พิธีการฑูตและสารนิเทศ
นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์
กงสุล - การคลัง

นางทิพย์พยงค์ ทักษิญ
ผู้ช่วยดำเนินการ
นางจินานันท์ ไรน์เดิล
ล่าม
นางวัลลญา เรกิ้น
เสมียน

นายศักดิ์ชาย มาแก่น
เสมียนและเทคนิค
นางนัทธยา ฮอสส์
เสมียน
นายเดชนิธิ เศรษฐ์ศักดา
เสมียน

นางพรนิภา แอร์ฮาร์ท
เสมียน
นายกฤษฎา จันทศิลา
เสมียนและเทคนิค
นางสาวธิดาวรรณ จันทร์อินทร์
เสมียน

นางสาวนนนัทรี วิชัยยุทธ์
เสมียน
นางสาววิภาวรรณ สวนแก้ว
เสมียน
นางสาวนายิกา เมืองแก้ว
เสมียน

นางสาวประพิมพร มุ่งสมหมาย
เสมียน