การติดต่อขอข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ดังนี้

 • ส่งจดหมายพร้อมซองเปล่าขนาด A4 หรือ A5 ติดแสตมป์ 1.55 ยูโร มาที่
  Königlich Thailändisches Generalkonsulat
  Kennedyallee 109
  60596 Frankfurt am Main
 • ทางอีเมล์: thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th
 • โดยการส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรสาร คือ 069-69 86 8 228
 • โดยทางโทรศัพท์

 


ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น. และ ระหว่างเวลา 14.30-17.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

 • บริการข้อมูลด้านการกงสุล 

 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
  (อี-พาสปอร์ต)

069-69 868 205

info@thaikonfrankfurt.de

epass@thaikonfrankfurt.de

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จันทร์-ศุกร์ เฉพาะช่วงบ่ายระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

สูติบัตรไทย

069-69 868 207

legal1@thaikonfrankfurt.de


ตรวจลงตรา (วีซ่า)

069-69 868 208

visa@thaikonfrankfurt.de


 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  (อี-พาสปอร์ต)

 • รับรองเอกสารทางไปรษณีย์

069-69 868 211

069-69 868 209

epass@thaikonfrankfurt.de

legalpost@thaikonfrankfurt.de

 


 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 • มรณบัตรไทย

 • จดทะเบียนสมรสไทย / จดทะเบียนหย่าไทย

 • จดทะเบียนบุตรบุญธรรม

 • หนังสือรับรองอื่น ๆ (อาทิ ผ่อนผันทหาร  รับรองสถานภาพสมรส)

 • สละสัญชาติไทย

069-69 868 215

idcard@thaikonfrankfurt.de

legal2@thaikonfrankfurt.de


 • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

 • หนังสือสำคัญประจำตัว  (C.I.)

 • หนังสือเดินทางชั่วคราว

069-69 868 226

legal3@thaikonfrankfurt.de