Progress in Combating IUU Fishing การแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Thailand’s Progress in Combating IUU Fishing

กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

eng1Eng2

Weiterlesen

Immigration

Announcement from Immigration Bureau: The minister of Interior issued a new order regarding classes of aliens ineligible for admission to the kingdom of Thailand.

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

18-01-2016-218-01-2016

Mobiler Konsular-Service 2016 ตารางกงสุลสัญจร 2559

–ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต–

ตารางกงสุลสัญจรของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประจำปี 2559
สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2559 ในเมืองต่าง ๆ

งานกงสุลสัญจรที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

– รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์)
– รับคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
– รับคำร้องแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทยให้บุตร
– รับคำร้องออกหนังสือมอบอำนาจ
– รับคำร้องออกหนังสือแแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางมาต่างประเทศ
– รับคำร้องหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (ไม่เป็นคู่สมรสของผู้ใดและมี —-คุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนสมรสได้)
– หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
– นิติกรณ์รับรองต่าง ๆ

ดูข้อมูลการเตรียมเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

http://www.thaikonsulatfrankfurt.de/mobiler-konsular-servi…/

ทั้งนี้กำหนดการตามตารางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจสำคัญและจำเป็นอื่นที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Bike for Dad Fotowettbewerb ประกวดภาพถ่าย ปั่นเพื่อพ่อ

— ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพถ่าย ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad —

ขอเชิญชวนประชาชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีส่งภาพถ่ายกิจกรรมปั่น เพื่อพ่อ Bike for Dad ชิงรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในกิจกรรม Bike for Dad ที่บันทึกระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถจัดส่งผลงานภาพและกำหนดชื่อภาพได้ ใน 5 หัวข้อ ดังนี้

1. พร้อมเพรียงเหลืองสะพรั่ง (ความสามัคคี)

2. รวมพลังตามรอยพ่อ (โครงการตามพระราชดำริ)

3. ไม่ย่นย่อปั่นถวาย (ความอดทน)

4. ทิวทัศน์รายทางเลิศ (ภูมิประเทศที่สวยงาม)

5. พริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)

ปิดรับภาพถ่ายประกวดวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจส่งภาพถ่ายประกวดสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bikefordad2015.com

***หมายเหตุ สำหรับผู้สนใจบันทึกภาพกิจกรรม Bike for Dad ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 สามารถตรวจสอบเส้นทางได้จากผังเส้นทาง แนบมาพร้อมนี้

DOC182

Call Center ศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเรียนว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้บริการ(Call Center) 24 ชั่วโมง   โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศไทย และร้องเรียนปัญหาหรือสอบถามข้อข้องใจ ในด้านบริการกงสุล โดยสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 24 ชั่วโมง ได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้ Weiterlesen

Multiple Entry Tourist Visa วีซ่าท่องเที่ยวประเภทใช้เดินทางได้หลายครั้ง

–Ankündigung des Königlich Thailändischen Generalkonsulat, Frankfurt am Main.–

Betreff: Multiple Entry Tourist Visa

Das Multiple Entry Touristenvisum ( Touristenvisum mit mehrfache Einreise) tritt ab dem 13. November 2015 in Kraft. Interessierende können das Visum bei dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main persönlich beantragen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Visumsantrag nur bearbeitet werden kann, wenn folgende Unterlagen vollständig eingereicht werden:

 • Vollständig ausgefüllter Visaantrag (die genaue Adresse von mind. einer Unterkunft muss unbedingt angegeben werden/ genaue Angabe von Hausnummer, Straße, PLZ und Ort)
 • Original Reisepass mit mindestens 6 Montaten Gültigkeit ab dem Tag der Einreise
 • Kopie der ersten Seite des Reisepasses
 • 1 Passbild
 • Kopie der Flugbestätigung oder der Flugtickets (Hin- und Rück- oder Weiterflug)
 • Nachweis von mind. einer zwischenzeitlichen Aus- bzw. Wiedereinreise (Flug-, Bus- oder Zugticket, Hotelbuchung im Ausland oder Visum für Ausland)
 • Hotelbuchung von mindesten einem Aufenthaltsort
 • Vermögensnachweis: Kontoauszug mit einem Mindestbetrag von 5000,00 €
 • 150,00 € Visagebühr
 • Bei ausländischen Reisepässen (nichtdeutsche Antragsteller) zusätzlich: Kopie der Meldebestätigung (Einwohnermeldeamt)/ Kopie des Aufenthaltstitels
 • Für Kinder im Alter von bis zu 15 Jahren muss zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde sowie Kopie der Reisepässe der Eltern vorgelegt werden

–ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง วีซ่าท่องเที่ยวประเภทใช้เดินทางได้หลายครั้ง (ระยะเวลาใช้งาน 6 เดือน) : Multiple Entry Tourist Visa —

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฏกระทรวง ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เพิ่มประเภทวีซ่าท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางได้หลายครั้ง โดยผู้สนใจ สามารถยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว แบบใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้หลายครั้ง ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
– แบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมรูปถ่ายสี 1 รูป
– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
– หลักฐานการเงิน ซึ่งมีเงินไม่น้อยกว่า 5,000 ยูโร ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– สำเนาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยมากกว่า 1 ครั้ง
– รายละเอียด/หลักฐานที่พักในประเทศไทย
– ค่าธรรมเนียม 150 ยูโร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้หลายครั้งจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศได้ไม่เกิน 60 วัน/ครั้ง สามารถเดินทาง-เข้าออกประเทศไทยได้ในระยะเวลา 6 เดือน (จนกว่าวันหมดอายุวีซ่า)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอนำส่งรายการวีซ่า พร้อมค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ มาดังแนบMultipleVisa3 MultipleVisa2 MultipleVisa1

คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน

11226005_499481143563992_269617383358814753_n–บทความพิเศษจาก สกญ.–

คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน

หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่หลายคนเรียกกันง่าย ๆ ว่าหนังสือเดินทางสำรอง ถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็เรียกว่า Vorläufigereissepass นั้น ก็คือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 1 ปี จะแตกต่างกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์ตรงที่หน้าปกจะมีสีเขียว ขนาดบางกว่า จะออกให้แก่ผู้ขอได้แค่ 1 ครั้งและในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น คือ

1. เด็กที่เกิดในเยอรมนี เมื่อบิดามารดาได้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และต้องการเดินทางไปประเทศไทย Weiterlesen

Darbringen von Opfergaben ทำบุญตักบาตร

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอเชิญชวนชาวไทย และครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างเวลา 08.00 -08.45 น. ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ฯ Kennedyalle 109, 60596 Frankfurt am Main ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

โดยมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตรจำนวน 17รูป จาก ศิษย์วัดท่าซุง 2 รูป วัดโพธิธรรม 2 รูป วัดพุทธเบญจพล 2 รูป วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต 2 รูป วัดพุทธไทยอาภา 1 รูป วัดบุญญาราม 3 รูป วัดพุทธปิยวราราม 2 รูป และวัดสมเด็จ เยอรมนี 3 รูป

อนึ่ง ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาจพิจารณาเตรียมอาหารทั้งอาหารปรุงสำเร็จ และอาหารแห้งเพื่อพระภิกษุสามารถเก็บไว้ฉันได้ในภายหลัง เพื่อไม่ให้อาหารที่รับบิณฑบาตรอาจมีปริมาณมากต้องบูดเน่าเสียหาย

Transportervermietung ขึ้นบัญชีผู้บริการรถตู้

— ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต–

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประสงค์จะขึ้นบัญชีผู้บริการรถตู้โดยสาร และรถตู้บรรทุกขนของเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทน และคณะบุคคลต่างๆ ที่ขอให้ สกญ. จัดเช่า รถตู้โดยสารหรือรถตู้บรรทุกขนสัมภาระเป็นประจำพิจารณาใช้บริการ

ผู้ให้บริการที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ ตามเอกสารแนบ

 

Diplomatenwagenverkauf ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

–ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต–

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ดังนี้

1.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW รุ่น 525i Limousine ปีที่จดทะเบียน เดือน ตุลาคม 2009 จำนวน 1 คัน

2. รถตู้โดยสารยี่ห้อ Volkswagen รุ่น Caravelle Comfortline ปีที่จดทะเบียน เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 จำนวน 1 คัน Weiterlesen

Telefonzeiten ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

–Mitteilung des Königlich Thailändischen Generalkonsulats Frankfurt–

Das Konsulat ist zu folgenden Zeiten telefonisch zu erreichen :
montags bis freitags von 14.30 – 17.00 Uhr (Außer an Feiertagen des Konsulates)

–ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ–

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
กรุณาโทรศัพท์ ติดต่อช่วงเวลา
วันจันทร์ – ศุกร์   14.30 น. – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนทั้งใจและทรัพย์

–บทความพิเศษ จาก สกญ.–

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนทั้งใจและทรัพย์

CoIปัจจุบันนี้ ในยุโรปรวมถึงประเทศเยอรมนีไม่ว่าจะไปทางไหนก็มักจะพบเห็นคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษา หรือดูงานเป็นจำนวนมาก และคนไทยส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีการโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการหลอกลวงอื่นๆ จึงได้ไว้วางใจในผู้คนที่อยู่ในประเทศนี้มาก ไม่ว่าที่สนามบิน สถานีรถไฟ บนรถไฟ ห้างสรรพสินค้า ห้องอาหาร โรงแรมหรือสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (International Fair) ก็ตามผู้เขียนมักจะได้รับการติดต่อจากผู้ที่ประสบกับปัญหานี้บ่อยๆ เนื่องจากกระเป๋าถือของตนถูกขโมย จากการสอบถามและคำบอกบอกเล่าจากผู้ที่ประสบปัญหานั้นว่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบเจอปัญหาที่เหมือนๆ กัน เช่น พอลงจากเครื่องบินแล้วไปเอารถเข็นขนกระเป๋าสัมภาระ และเอากระเป๋าถือที่ข้างในใส่ของมีค่าต่างๆ วางบนรถเข็น ในขณะที่เข็นรถออกมาเพื่อจะขึ้นรถไปโรงแรมที่พักก็จะมีผู้ที่หวังดีทั้งหญิงและชาย 2-3 คนมาทักทายหรือซักถามอื่นๆ โดยที่คนหนึ่งชวนพูดคุยอีกคนหนึ่งก็จะสร้างสถานการณ์และหันเหความสนใจ Weiterlesen

กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

–ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ–

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอความร่วมมือ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจองนัดหมายทำหนังสือเดินทางผ่านทาง  www.thaikonsulatfrankfurt.de/terminreservierung ขอให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

Bad Homburg 6

Bad Homburg 2015

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามคำเชิญของนายมิชาเอล คอร์วีซี นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๕๘ “Amazing Thailand”

11914110_488570801321693_3247077338503756813_n     11870779_488570921321681_7245772542633493847_n

Weiterlesen

เปลี่ยน URL เว็บไซต์จาก www.thaigeneralkonsulat.de เป็น www.thaikonsulatfrankfurt.de

— ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ —
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จะทำการเปลี่ยน URL เว็บไซต์จาก www.thaigeneralkonsulat.de เป็น www.thaikonsulatfrankfurt.de จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะนัดหมายการจองหนังสือเดินทางของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนิติกรณ์ต่างๆ สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

Bike for Mum 23 August 2015 “ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 23 สิงหาคม 2558

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike for Mum – ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558bike_for_mum

ต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select

ขอเชิญสมัครขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select
ฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญร้านอาหารไทยสมัครขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทำบุญใส่บาตร Darbringen von Opfergaben Khao Phansa

ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวทำบุญใส่บาตร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา
Darbringen von Opfergaben während Khao Phansa (buddhistische Fastenzeit) im Generalkonsulat
 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างเวลา 08.00-08.45 น. ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ถนน Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main ตามกำหนดดังนี้

 1. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันพระแรม 8 ค่ำ)
 2. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
 3. วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 (วันพระแรม 10 ค่ำ)
 4. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558
 5. วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
 6. วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
 7. วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (วันออกพรรษา วันพระขึ้น 15 ค่ำ)

Weiterlesen

Amazing Thailand: Internationales Thaifestival in Bad Homburg, 15.-16. August 2015

งานเทศกาลไทย “Amazing Thailand” ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat lädt Sie herzlich ein zum abwechslungsreichen Thaifestival „Amazing Thailand“, das vom 15.-16. August 2015 in Bad Homburg v. d. Höhe stattfindet. Das Festival wird von der Königlich Thailändischen Botschaft, dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat sowie der Kur- und Kongreß-GmbH Bad Homburg v. d. Höhe veranstaltet. Weitere Informationen sowie das Festival-Programm finden Sie auf der Webseite des Thaifestivals „Amazing Thailand“ .

amazing_thailand_hg-02

 

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลไทย “Amazing Thailand” ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 โดยจะมีกิจกรรมการแสดงหลากหลายบนเวที และซุ้มต่างๆ ภายในงาน งานเทศกาลไทย “Amazing Thailand” นี้ จัดร่วมกันโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และเมืองบาด ฮอมบวร์ก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและโปรแกรมการแสดงได้ที่เว็บไซต์ของ งานเทศกาลไทย “Amazing Thailand”

Neue Regelung “Visa Run”

Die thailändische Einwanderungsbehörde (Immigration Bureau) hat die Visa-Bestimmungen geändert.

Ab 12. August 2014 wird Ausländern, die mit einem Visa-Run-Charakter aus- und einreisen, keine (Wieder-)Einreise nach Thailand mehr gewährt.

Visa_Run_DE